Email: ulisku@ulisku.cz
Telefon: +420 721 010 300  volejte prosím do 18:00 hod
WHATSAPP: +420 721 010 300
Adresa: Pension U Lišků, Krasetín 69, 382 03 Křemže
www.ulisku.cz


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů (dále jen GDPR).

Správce osobních údajů Pension U Lišků, Krasetín 69, 382 03 , IČ 68526342  Vás informuje o zpracování osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů:


Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

  • jsme kontaktováni prostřednictvím webových stránek
  • nám zašlete poptávku na ubytování
  • nám údaje poskytnete osobně, e-mailem a nebo telefonicky


Zpracováváme tyto údaje:

  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu - údaje (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu) a údaje umožňující kontakt se subjektem který se u nás ubytoval (kontaktní údaje – např.  adresa bydliště, číslo telefonu a e-mailová adresa)
  • veškeré další údaje, které napíšete do e-mailů odeslaných na adresu uvedenou na těchto stránkách


Právní důvody ke zpracování běžných osobních údajů bez souhlasu hosta

Právní důvody ke zpracování běžných osobních údajů jsou: smlouva, zákon, životně důležitý zájem např. krajní nouze, veřejný zájem a oprávněný zájem správce.

Host bere na vědomí, že ubytovatel má právo požadovat a zpracovat osobní údaje hosta v rozsahu, které mu ukládá zákon, bez souhlasu hosta, a to:

1. V souladu se zákonem č.565/1990 Sb. O místních poplatcích ubytovatel musí vést evidenční knihu, do které zapisuje osobní údaje hostů v rozsahu: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště, počátek a konec ubytování, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu hosta. Jakékoliv jiné konkrétnější údaje nad uvedený rozsah, jako např. datum narození a rodné číslo ubytovaného, ubytovatel bez souhlasu hosta do evidenční knihy uvést nemůže.

2. V souladu se zákonem č. 314/2015 Sb, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb, o pobytu cizinců na území České republiky, musí ubytovatel vést domovní knihu, do které zapisuje osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí a adresu pobytu v ČR pokud ji cizinec má.

Ubytovatel musí výše zmíněná data na základě právního důvodu držet po dobu šesti let. Vymazat je smí až po uplynutí této lhůty.

Ubytovatel je povinen na žádost hosta mu poskytnout informaci o tom, jaká data o něm uchovává, a to vždy pouze po prokázání totožnosti dané osoby. Ubytovatel nikdy nesděluje informace telefonicky nebo e-mailem.

Host dále bere na vědomí, že ubytovatel může bez souhlasu hosta zpracovat osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke komunikaci s hostem a pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž za oprávněný zájem správce ubytovatele se považuje již poptávka, kdy ke komunikaci s hostem ubytovatel potřebuje nutné jeho údaje, jako je např. e-mailová adresa a telefonní číslo. Jedná se o zpracování údajů nezbytných ke komunikaci vedoucí k uzavření smlouvy a za smlouvu se považuje závazně potvrzená rezervace a následně to, že se daný host ubytuje.

Ve všech ostatních případech kromě výše zmíněných právních důvodů je ubytovatel povinen si vyžádat souhlas se zpracováním běžných osobních údajů.

Právní důvody ke zpracování citlivých osobních údajů bez souhlasu hosta

Host bere na vědomí, že ubytovatel je oprávněn zpracovat citlivé osobní údaje bez jeho souhlasu pouze v případě, že je ubytovateli sdělí sám, např. sám sdělí požadavek že má konkrétní alergii, apod. Ubytovatel má v tomto případě oprávněný zájem, aby pobyt hosta proběhl dle jeho přání, a může citlivé osobní údaje zpracovat k uzavření smlouvy.

Po odjezdu hosta je však ubytovatel povinen tyto citlivé osobní údaje bez odkladu vymazat, pokud mu daný host neudělí písemný výslovný a dobrovolný souhlas s uchováním jeho citlivých údajů.

Povinnost ubytovatele, práva hosta

Povinností ubytovatele je poskytnout hostovi informaci o tom, jak je s jeho osobními údaji nakládáno, zejména, kde jsou osobní údaje uloženy, kdo k nim má přístup, jakým způsobem jsou zpracovány a jak jsou chráněny.

Host má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, má právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz (s výjimkou výše zmíněných právních zákonných důvodů a lhůt pro výmaz), popř. má právo vznést námitku proti zpracování.

Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 


Z fotogalerie

Restaurace U Lišků Výhled z Kletě